ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: آقای دکتر کریمیان اقبال

نمایش فرم

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.