قالب و نمونه های طرح توجیهی

فرمت تهیه طرح تجاری
 
نمونه طرح توجیهی صنعتی

نمونه طرح توجیهی خدماتی

نمونه طرح توجیهی کشاورزی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند