ثبت نام دوره های آبان ماه سال 1397


تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1397/8/7

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

روش های ارزش گذاری استارتاپها و جذب سرمایه

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

برگزار نگردید

1397/8/14

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مبانی کارآفرینی، خلاقیت و اشتغال دانش بنیان

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت فایل
آموزشی

1397/8/21

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نحوه و روشهای ارائه به سرمایه گذار

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی

1397/8/28

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

پرورش ایده و تجاری سازی آن

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشیموردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند