ثبت نام دوره های آذر ماه سال 1397

تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1397/9/5

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نوآوری در خلق مدل کسب و کار

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی

1397/9/12

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

تیم سازی و اصول کار تیمی

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی

1397/9/19

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

استراتژی قیمت گذاری محصول و خدمات فناورانه

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی

1397/9/26

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مهارت و روشهای حل مساله

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند