ثبت نام دوره های اسفند ماه سال 1397

تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1397/12/6

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

بازاریابی محتوا

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 

1397/12/13

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اصول تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و قوانین بیمه و مالیات

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 

1397/12/20

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

تیپ شناسی شخصیتی و شغلی

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند