ثبت نام دوره های بهمن ماه سال 1397

تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1397/11/1

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب و کار

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

برگزار نمیگردد

1397/11/8

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

آشنایی مقدماتی با نحوه تهیه طرح کسب و کار

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی


1397/11/15

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

تجارت الکترونیک

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی


1397/11/29

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اصول تامین مالی شرکت های نوپا

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند