ثبت نام دوره های دی ماه سال 1397

 

تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1397/10/3

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول توسعه محصول و مشتری

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت فایل
آموزشی

1397/10/10

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اعتبارسنجی ایده و ساخت MVP        (حداقل محصول پذیرفتنی)

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزش
ی

1397/10/17

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نحوه ارزیابی و اعطای گواهی دانش بنیانی

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی

1397/10/24

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

آشنایی با اجزاء و نحوه تدوین بوم کسب و کار واهمیت آن

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت
فایل آموزشی


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند