جذب و پذیرش > شرایط تیم کاری

شرایط تیم کاری

 یک شرکت حقوقي توسط تیم،
• وجود حداقل 3 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي مرتبط با موضوع با مدرک کارشناسي و بالاتر که حتما موسس باشند،
• وجود حداقل يک نفر کارشناس خبره يا هیات علمی با سابقه در زمينه مرتبط به عنوان مشاور يا مؤسس

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند