آشنائی با مرکز رشد > اهداف و ضرورتها

اهداف و ضرورتها

يكي از حلقه‌هاي مفقوده دانشگاههاي ما كه سالهاي متمادي از آنان سخن به ميان مي‌آمد، عدم ارتباط آن با صنعت بود و هيچ پيوندي بين دانشگاه و صنعت ايجاد نمي‌شد. يكي از اهداف مراكزرشد ايجاد اين پيوند بين توليد و بازار و مراكز دانشگاهي است. از ديگر اهداف مركز حمايت از ايده‌هاي دانشگاهي است. مراكزرشد با حمايت‌هاي مشاوره‌اي و مالي به افرادي كه صاحب ايده هستند اما وسايل و امكانات مناسب براي به توليد رساندن ايده‌ها ندارند، كمك مي‌كند. 1-1 اهداف و ضرورت ایجاد مرکز رشد • کاربردي کردن علم و تحقيق دانشگاهي (تحقيق به نيت توليد)  تکميل زنجيرة ساختاري بين دانشگاه و صنعت • رشد اقتصادي – منطقه‌اي  جذب سرمايه‌گذاري‌ها  هم‌افزايي بين شركت‌ها  حضور موثرتر در بازار جهاني  ايجاد و گسترش شرکت‌هاي کوچک مهندسي و تحقيقاتي • توسعه فناوري  جذب فناوري خارجي  رشد فناوري شركت‌ها • استفاده از سرمايه‌هاي انساني  ايجاد کار تخصصي براي متخصصين و جلوگيري از فرار مغزها
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند