آشنائی با مرکز رشد > بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

مرکز رشد. مرکزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي که با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط کارآفريناني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف تشکيل شده‌اند و با تکیه بر خلاقیت و نو آوری قصد ورود به عرصه های اقتصادی را دارند پشتیبانی می کند. اين خدمات شامل موارد زير است: o تامين محل کار به صورت اجاره o خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و اطلاع رساني. o خدمات مديريتي، حقوق، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي و بازاريابي. o آموزش‌ تخصص‌هاي ويژه و مشاوره. o ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند