حمایتهای مرکز رشد از واحدهای فناور مستقر

·         یافتن راهکارهای مناسب برای سرمایه‏گذاری برروی ایده‏های واحدهای فناور.

·         استفاده از تخفیفات مالیاتی و همچنین استفاده از قانون­های ویژه و تسهیلات اعتباری توسط واحدهای مستقر.

·         ایجاد ارتباط واحدهای مستقر با مجامع دانشگاهی، صنایع و سازمانهای اجرائی

·         معرفی محصولات واحدهای فناور مستقر به سازمانها و ارگانهای مربوطه.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند