آشنائی با مرکز رشد > خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه

مکان استقرار

خدمات مشاوره

خدمات کارگاهی

خدمات آزمایشگاهی

خدمات اداری

خدمات اطلاع رسانی


 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند