دوره رشد

در یک دوره استقرار حداکثر سه سال، واحد‌های فناوری مستقر در مرکز رشد به معیار‌های رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خاج می‌شوند.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند