آشنائی با مرکز رشد > مزایای استقرار در مرکز رشد

مزایای استقرار در مرکز رشد

  • هم افزایی از طریق ارتباط با سایر واحدهای نوآور و خلاق مستقر.
  • آشنایی با فضای کسب و کار.
  • حمایتهای مالی از ایده ها تاسقف 150 میلیون ریال
  • سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی، صنایع و سازمانهای اجرایی.
  • معرفی به پارک و سایر مراکز علمی و فناوری جهت دریافت خدمت.
  • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند