مرکز رشد واحدهای فناور > شرکت های دانش بنیان

آیین نامه و فرم های شرکتهای دانش بنیانموردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند