برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام"

برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام"


مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در جهت اجرایی نمودن برنامه های خود در توسعه زیست بوم (اکوسیستم) نوآوری و کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه­های نسل سوم (کارآفرین) و توانمندسازی اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام" در روز سه شنبه مورخ 26/9/98 نمود.

این کارگاه در سالن جلسات فجر حوزه ریاست و با حضور 35 نفر از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه، با همکاری و مشارکت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه، مدیریت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان در کارگاه در خصوص لزوم توانمندسازی دانشگاهیان (اساتید، مدیران، کارکنان و دانشجویان) در حوزه کارآفرینی و رسیدن به یک دیدگاه واحد و مشترک جهت ساخت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و لزوم گذار دانشگاه به دانشگاه نسل سوم سخنانی را بیان داشتند، در ادامه با توجه به اهمیت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی دانشگاهی در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت دانشگاه بوعلی سینا، جناب آقای دکتر مجذوبی معاون محترم پژوهش و فناوری سخنانی را در این خصوص ارائه و در زمینه ایجاد و تقویت ارکان این اکوسیستم صحبت نمودند و اظهار امیدواری کردند با ادامه چنین کارگاه هایی به شکل عملی برای کلیه دانشگاهیان، زمینه حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم تسریع گردد و از همت مجموعه کارکنان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه دراین زمینه جهت برگزاری کارگاه تشکر نمودند. در ادامه کارگاه به صورت رسمی آغاز و به صورت پیوسته و به مدت 8 ساعت در قالب تئوری و عملی به انجام رسید.

تدریس این دوره را آقای دکتر سیدهادی مرجائی از اعضای محترم هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور به عهده داشتند و گواهی شرکت کنندگان توسط موسسه مذکور صادر و به آنها اعطا خواهد شد.

در پایان کارگاه مقرر شد کلیه اعضاء توسط موسسه مذکور به عضویت شبکه دانشگاه پژوهی کشور در قالب شبکه اجتماعی مربوطه اضافه شده و تعاملات فیمابین اعضاء به عنوان هسته اولیه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا تداوم یابد و کارگاه های دیگری در این زمینه خصوصا در حوزه دانشگاه پژوهی و کارآفرینی دانشگاهی، با توجه به اهمیت آنها توسط مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برنامه ریزی و اجرا گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اخبار و اطلاعیه ها