نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان


آیین نامه و فرم های شرکتهای دانش بنیان

آیین نامه ها و قوانین

متن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد

 

 

معافیت های مالیاتی

 

دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت

 آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

صندوق نو آوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

 

مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

آئین‌نامه تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و پیوستها

 آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب

 شیوه‌نامه معیارهای کالاها/ خدمات دانش‌بنیان

فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

 

سایر آیین نامه های حمایتی

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند (وماده 80 قانون برنامه پنجم

 ماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر - شهید تهرانی مقدم


تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان

 


حمایت از صادرات دانش بنیان

 


50 درصد تخفیف در استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی