فعالیتهای مرکز کارآفرینی

فعالیتهای مرکز کارآفرینی


معرفی مرکز کارآفرینی

•مرکز کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا در راستای ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی و در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین و براساس آیین نامه طرح توسعه کارافرینی دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (کاراد) در دانشگاه بوعلی سینا از سال 1397 فعالیت خود را آغاز و اهداف و برنامه های مربوطه  را براساس حوزه فعالیت مشخص شده به شرح زیر دنبال می کند:
 

1- برگزاری دوره های آموزشی(پایه و تخصصی)

2- برگزاری رویدادهای تقاضا محور

3- شرکت در نمایشگاه ها و فن بازارها

4- نشست های انتقال تجارب صنعتی و هم آموزی


اخبار و اطلاعیه ها