لینک ثبت نام آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی

و استخراج برنامه بهبود و اقدام

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی


اخبار و اطلاعیه ها