مزایای استقرار در مرکز رشد

مزایای استقرار در مرکز رشد


مزایای استقرار در مرکز رشد

  • معرفی محصولات واحدهای فناور مستقر به سازمانها و ارگانهای مربوطه.
  • هم افزایی از طریق ارتباط با سایر واحدهای نوآور و خلاق مستقر.
  • آشنایی با فضای کسب و کار.
  • استفاده از خدمات اسکان، اطلاع رسانی، مشاوره ای، آموزشی، خدمات آزمایشگاهی،  اداری و کمک­های مالی در راستای ایده محوری.
  • کاهش ریسک فعالیت های فناورانه

 


اخبار و اطلاعیه ها