معرفی مرکز کارآفرینی

معرفی مرکز کارآفرینی


 

حوزه فعالیت مرکز کارآفرینی دانشگاه

بخش  ترویج و فرهنگ سازی مرکز کارآفرینی

(توسعه فرهنگ کارآفرینی، ارتقاء شناخت دانشگاهیان نسبت به کارآفرینی)

بخش  آموزش و مشاوره مرکز کارآفرینی

 (تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها، آموزش مهارت های کارآفرینانه، ارائه مشاوره ها)

بخش  پژوهش  مرکز کارآفرینی

 (حمایت از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها، کتب و مجلات در حوزه توسعه کارآفرینی)


اخبار و اطلاعیه ها