نمایشگاه فن بازار ملی

نمایشگاه فن بازار ملی


 

نمایشگاه فن بازار ملی

•تاریخ برگزاری:

    3 الی 6 دی ماه 1397

 
•مکان برگزاری:

     محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


اخبار و اطلاعیه ها