- نشست های تخصصی همایش کارآفرینی بوعلی سینا

- نشست های تخصصی همایش کارآفرینی بوعلی سینا


 

 

 نشست های تخصصی همایش کارآفرینی بوعلی سینا

•تاریخ برگزاری

    98/2/26

 
•ساعت برگزاری

    16 الی 18


اخبار و اطلاعیه ها