بازگشت به صفحه کامل

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت


بیانیه ماموریت

مرکز رشد. مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند و با تکیه بر خلاقیت و نو آوری قصد ورود به عرصه های اقتصادی را دارند پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

o تامین محل کار به صورت اجاره

oخدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی.

o خدمات مدیریتی، حقوق، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی.

o آموزش‌ تخصص‌های ویژه و مشاوره.

o سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور.