رشته های تحصیلی

آمار پذیرش رشته های تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد

توضیحات رشته

شیوه آموزشی نوع پذیرش گرایش رشته
محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار آموزشی و پژوهشی متمرکز فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   باکتری‌شناسی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی متمرکز   انگل‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز   مهندسی معماری
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز   طراحی شهری
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   توسعه روستایی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیوتکنولوژی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت و تحلیل سامانه‌ها مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز انرژی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز طراحی و ساخت مهندسی مکانیک بیوسیستم
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فناوری پس از برداشت مهندسی مکانیک بیوسیستم
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیماری‌شناسی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حشره‌شناسی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز ژنتیک و اصلاح دام و طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تغذیه دام علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تغذیه طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز منابع خاک و ارزیابی اراضی مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز نوآوری و کارآفرینی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز درختان میوه علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز سبزی‌ها علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز گیاهان زینتی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز گیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز تولید محصولات گلخانه‌ای علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست اقتصاد کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز   ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی گیاهان زراعی اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز اکولوژی گیاهان زراعی اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز علوم علف‌های هرز اگرو تکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز سازه‌های آبی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز منابع آب علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی متمرکز هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز نرم‌افزار مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز شبکه های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز معماری سیستم های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز ساخت تولید مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز طراحی کاربردی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سازه مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز ژئوتکنیک مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز آب و سازه‌های هیدرولیکی مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت ساخت مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سنجش از دور مهندسی نقشه‌برداری
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز بهینه‌سازی سیستم‌ها مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستم‌های کلان مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستم‌های قدرت مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی متمرکز کنترل مهندسی برق
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی زیست‌شناسی جانوری
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی زیست‌شناسی گیاهی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز سیستماتیک و بوم‌شناسی زیست‌شناسی گیاهی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز جبر ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز آنالیز ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز هندسه (توپولوژی) ریاضی محض
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز آنالیز عددی ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز بهینه‌سازی ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز رمز و کد ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک ماده چگال فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیک هسته‌ای فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز گرانش و کیهان‌شناسی فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز اپتیک و لیزر فیزیک
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی فیزیک شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی آلی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی معدنی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی تجزیه شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی متمرکز شیمی کاربردی شیمی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز پترولوژی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی اقتصادی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین ساخت (تکتونیک) علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی مهندسی علوم زمین
علوم پایه آموزشی و پژوهشی متمرکز زمین‌شناسی زیست محیطی علوم زمین
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز انقلاب اسلامی مدرسی معارف اسلامی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز استراتژی مدیریت کسب و کار
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حسابداری
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   روان‌شناسی عمومی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   روان‌شناسی تربیتی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز پیش از تاریخ ایران باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز دوران تاریخی ایران باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی متمرکز تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگر باستان‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   اندیشه ‌سیاسی ‌در اسلام
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق خصوصی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق بین‌الملل
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق جزا و جرم‌شناسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   حقوق ‌عمومی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مترجمی زبان ‌‌فرانسه
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   برنامه‌ریزی درسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز تعلیم و تربیت اسلامی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مدیریت آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   تکنولوژی آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   عرفان اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   علوم قرآن و حدیث
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان‌شناسی ‌همگانی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   آموزش‌ زبان فارسی به غیرفارسی ‌‌زبانان‌
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان‌های باستانی ایران
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   جمعیت‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   جامعه‌شناسی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی متمرکز   پژوهش علوم اجتماعی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی ورزشی کاربردی فیزیولوژی ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض فیزیولوژی ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز   بیومکانیک ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز یادگیری و کنترل حرکتی رفتار حرکتی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز حرکات اصلاحی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی متمرکز مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی مدیریت ورزشی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز توسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزی علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز بانکداری اسلامی علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد نظری علوم ‌اقتصادی
علوم اجتماعی و اقتصادی آموزشی و پژوهشی متمرکز اقتصاد شهری علوم ‌اقتصادی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان و ادبیات عربی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   مترجمی زبان عربی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی متمرکز   زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

آمار پذیرش رشته های تحصیلی در دوره دکتری

 
دانشکده شیوه آموزشی گرایش رشته
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی   ایمنی‌شناسی
پیرادامپزشکی آموزشی و پژوهشی   باکتری‌شناسی
شیمی آموزشی و پژوهشی   شیمی کاربردی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی معدنی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی تجزیه شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی آلی شیمی
شیمی آموزشی و پژوهشی شیمی فیزیک شیمی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی   روان‌شناسی تربیتی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی توسعه اقتصادی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد مالی علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد شهری و منطقه‌ای علوم اقتصادی
علوم اقتصادی و اجتماعی آموزشی و پژوهشی اقتصاد ایران علوم اقتصادی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان‌شناسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   حقوق خصوصی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   مدیریت آموزشی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   برنامه‌ریزی درسی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   علوم قرآن و حدیث
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   تاریخ انقلاب اسلامی
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان و ادبیات عرب
علوم انسانی آموزشی و پژوهشی   زبان و ادبیات فارسی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی فیزیک ماده چگال فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی گرانش و کیهان شناسی فیزیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی جبر ریاضی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی آنالیز ریاضی
علوم پایه آموزشی و پژوهشی   زیست‌شناسی گیاهی ـ سیستماتیک
علوم پایه آموزشی و پژوهشی زمین‌شناسی اقتصادی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی پترولوژی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی زمین‌شناسی مهندسی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی رسوب‌شناسی علوم زمین‌
علوم پایه آموزشی و پژوهشی اپتیک و لیزر فیزیک
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی   بیومکانیک ورزشی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی حرکات اصلاحی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
علوم ورزشی آموزشی و پژوهشی   فیزیولوژی ورزشی
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی   مهندسی مواد و متالورژی
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی   مهندسی صنایع
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی تبدیل انرژی مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات مهندسی مکانیک
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی ژئوتکنیک مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی سازه مهندسی عمران
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی کنترل مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی قدرت مهندسی برق
فنی و مهندسی آموزشی و پژوهشی هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   بیماری‌شناسی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   حشره‌شناسی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   توسعه کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   بیوتکنولوژی کشاورزی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی علوم علف‌های هرز آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی اکولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی   ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی منابع آب علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی سازه‌های آبی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب
کشاورزی آموزشی و پژوهشی تغذیه دام علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی ژنتیک و اصلاح دام و طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی تغذیه طیور علوم دامی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک
کشاورزی آموزشی و پژوهشی فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی
کشاورزی آموزشی و پژوهشی طراحی ماشین‌های کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی   شهرسازی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی   معماری
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی پیش از تاریخ باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی دوران تاریخی باستان‌شناسی
هنر و معماری آموزشی و پژوهشی دوران اسلامی باستان‌شناسی