اعضاء شورای مرکز رشد

  • دکتر غلامحسین مجذوبی : رئیس شورا
  • دکتر جلال اکبری :  دبیر شورا
  • دکتر محمد حسن مرادی:عضو حقیقی شورا
  • دکتر حسن ختنلو: عضو حقیقی شورا
  • دکتر عباس صمدی: عضو حقیقی شورا
  • دکتر اصغر میرزایی اصل: عضو حقیقی شورا