اعضاء شورای مرکز رشد

  • دکترآرش قربانی(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه) : رئیس شورا
  • دکتر سید منوچهر حسینی(مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه):  دبیر شورا
  • دکتر مجید کزازی (ریاست پارک علم و فناوری استان همدان): عضو حقوقی شورا
  • دکتر حسن ختن لو: عضو حقیقی شورا
  • دکتر عباس صمدی: عضو حقیقی شورا
  • دکتر اصغر میرزایی اصل: عضو حقیقی شورا