جهت ثبت نام دریافت گواهینامه کارگاه های آموزشی کسب و کار  از لینک روبرو وارد شوید: 

هزینه صدور گواهی برای هرکارگاه       1/000/000 ریال   

                                                          

 

راهنمای پرداخت

 

جهت پرداخت هزینه صدور گواهی مراحل زیر را انجام دهید:

1- ورود به لینک https://pay.basu.ac.ir/

2- انتخاب گزینه پرداخت بر اساس عنوان

3- انتخاب گزینه معاونت پژوهش و فناوری  در قسمت مرکز در آمد

4-  انتخاب مرکز رشد در قسمت گروه پرداخت

5- انتخاب  گزینه رویدادها و کارگاه های آموزشی در قسمت عنوان پرداخت

5 تکمیل فرم و پرداخت هزینه