نمایشگر یک مطلب

 

 

آدرس:

ساختمان شماره ۱: همدان- خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ- ساختمان شماره ۱ مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه- کد پستی: ۶۵۱۵۷۴۵۵۶۶

ساختمان شماره ۲: همدان- ساختمان قدیم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- ساختمان شماره ۲ مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

تلفن: ۸ الی ۳۸۲۸۲۰۳۱ - ۰۸۱

داخلی های ضروری:

مدیر مرکز: داخلی ۱

معاون مرکز : داخلی 5

کارشناس مرکز رشد: داخلی ۲

 نمابر: داخلی 6

آدرس وب سایت: roshd.basu.ac.ir

پست الکترونیکی: roshd@basu.ac.ir