نشست های تخصصی

 

نشست انتقال تجربه شرکت پایا بسپارآریا

•تاریخ برگزاری:

   8 خردادماه 1398

 
•مکان برگزاری:

   سالن اجتماعات دانشکده مهندسی

 

 

 نشست های تخصصی همایش کارآفرینی بوعلی سینا

•تاریخ برگزاری

    98/2/26

 
•ساعت برگزاری

    16 الی 18