واحد های فناور مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا

واحد فناور زرگون گوهر بوعلی سینا                               واحد فناور آتی نگار فرادید

واحد فناور فناور ربات پارس اطلس                                 واحد فناور امن پرداز گستر آریکان

واحد فناور آتیه طراح ماشین تارا                                   واحد فناورمازو ژن رازک کالا

واحد فناورآرمان فن رویش الوند                                     واحد فناور فن آوری به نژاد پاسارگاد

واحد فناور طرح آفرین نسیم آفتاب                                 واحد فناور تجارت صنعت بزرگمهر ابن سینا

واحد فناور آمار گستران نیکو پرداز الوند                           واحد فناورآرتا اندیش نیک کوشان 

واحد فناور ایده پردازان سولار سازه                                واحد فناور ویرا ارم توان الکترونیک             

واحد فناور پایش تندرستی و ورزش نوآورانه ستون فقرات    واحد فناور آیرافراز راد

واحد فناور قائم زیست الوند                                         واحد فناور نوآوران بازیافت مواد

واحد فناور اسمارت کول                                              واحد فناور ساما

واحد فناور انرژی نو                                                    واحد فناور آریامن

واحد فناور الکترو نیکال                                                واحد فناور سما

واحد فناور خوراک پردازان رشد افرا هگمتانه                             واحد فناور تندرستان

واحد فناور کاوشگران                                                واحد فناور کمک رسان

واحد فناور چابک سنج