واحد های فناور مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا

 

واحد فناور زرگون گوهر بوعلی سینا                   واحد فناور آتی نگار فرادید             

واحد فناور فناور ربات پارس اطلس                     واحد فناور امن پرداز گستر آریکان

واحد فناور آتیه طراح ماشین تارا                         واحد فناورمازو ژن رازک کالا

واحد فناورآرمان فن رویش الوند                         واحد فناور فن آوری به نژاد پاسارگاد

واحد فناور طرح آفرین نسیم آفتاب                     واحد فناور پیشگامان زیست سامانه 

واحد فناور آمار گستران نیکو پرداز الوند              واحد فناورآرتا اندیش نیک کوشان 

واحد فناور ایده پردازان سولار سازه                  واحد فناور ویرا ارم توان الکترونیک             

واحد فناور پایش تندرستی و ورزش نوآورانه            واحد فناور آیرافراز راد

واحد فناور قائم زیست الوند                              واحد فناور نوآوران بازیافت مواد

واحد فناور نبوغ الکترون آزاد                              واحد فناور اندیشه نوین فراز الوند

واحد فناور انرژی نو                                           واحد فناور دایا پرداز آریامن

واحد فناور انرژی سازان                                    واحد فناور چابک سنج 

واحد فناور خوراک پردازان رشد افرا هگمتانه    واحد فناور تکتاب

واحد فناور کاوشگران                                        واحد فناور همراه هوشمند مینا                 

واحد فناور رایا بهگر داتیس                             واحد فناور گرافیستور

واحد فناور آندرومدا