مشخصات شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

​​​​​​​

شتابدهنده هم پیوند

شتابدهنده نیکتا شیمی هگمتانه