آشنایی با مرکز کارآفرینی

 

حوزه فعالیت مرکز کارآفرینی دانشگاه

​​​​​​​

بخش  ترویج و فرهنگ سازی مرکز کارآفرینی

(توسعه فرهنگ کارآفرینی، ارتقاء شناخت دانشگاهیان نسبت به کارآفرینی)

بخش  آموزش و مشاوره مرکز کارآفرینی

 (تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها، آموزش مهارت های کارآفرینانه، ارائه مشاوره ها)

بخش  پژوهش  مرکز کارآفرینی

 (حمایت از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها، کتب و مجلات در حوزه توسعه کارآفرینی)

آشنایی با مرکز کارآفرینی

معرفی مرکز کارآفرینی

​​​​​​​

•مرکز کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا در راستای ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی و در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین و براساس آیین نامه طرح توسعه کارافرینی دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (کاراد) در دانشگاه بوعلی سینا از سال 1397 فعالیت خود را آغاز و اهداف و برنامه های مربوطه  را براساس حوزه فعالیت مشخص شده به شرح زیر دنبال می کند:
 

1- برگزاری دوره های آموزشی(پایه و تخصصی)

2- برگزاری رویدادهای تقاضا محور

3- شرکت در نمایشگاه ها و فن بازارها

4- نشست های انتقال تجارب صنعتی و هم آموزی