مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد، جهت صاحبان ایده  و شرکت های فناور و دانش بنیان،  کار گاه آموزشی تحت عنوان " پتنت، ثبت اختراع و مالکیت فکری" را در روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 برگزار نماید. علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/11/13 به آدرس الکترونیکی  roshd.basu.ac.ir/register1  مراجعه نمایند.