دوره های آموزشی ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان (طرح توانا)

 

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با پارک علم و فناوری همدان، دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و کارآفرینی در قالب طرح توانا و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دست برنامه ریزی و اجرا می باشد، لذا کلیه دانشجویان علاقهمند شرکت در این دوره های آموزشی می توانندجهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 24/7/98 به آدرس الکترونیکی event.hstp.irمراجعه نمایند.