ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی

و استخراج برنامه بهبود و اقدام

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی

  لینک ثبت نام

 

ثبت نام در کارگاه آموزشی

مهارت های اشتغال پذیری

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر یعقوب انتظاری

لینک ثبت نام

 

ثبت نام در کارگاه ها و دوره های آموزشی

مدرسه اشتغال دانشگاه بوعلی سینا

ویژه کلیه دانشجویان دانشگاههای استان

لینک ثبت نام