اخبار

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در جهت اجرایی نمودن برنامه های خود در توسعه زیست بوم (اکوسیستم) نوآوری و کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه­های نسل سوم (کارآفرین) و توانمندسازی اعضای هیات علمی، مدیران و...

دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه ها