بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه می رساند این مرکز در نظر دارد نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "مهارت های اشتغال پذیری" ویژه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه در تاریخ چهارشنبه 98/11/30 از ساعت 8-13با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اقدام نماید. علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام به وب سایت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه به آدرس الکترونیکی Roshd.basu.ac.ir مراجعه نمایند.